własność przemysłowa znaki towarowe

Radca prawny i adwokat przed UPRP

11 stycznia 2016

Od 30.11.2015 r. radcy prawni i adwokaci mogą występować jako pełnomocnicy w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP.

Dzięki zmianie wprowadzonej do Prawa własności przemysłowej ustawą z dnia 05.08.2015 r., o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, od 30.11.2015 r. zarówno radcowie prawni, jak i adwokaci mogą być pełnomocnikami stron w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP. Ustawa nie wprowadza w tym zakresie żadnych przepisów przejściowych, w związku z czym, radcowie prawni i adwokaci mogą być samodzielnymi pełnomocnikami stron także w postępowaniach wszczętych przed dniem 30.11.2015 r.

Radcowie prawni i adwokaci mogą jednak być pełnomocnikami stron przed UPRP jedynie w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych. W pozostałych sprawach, związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych pełnomocnikiem strony nadal pozostaje rzecznik patentowy.

Nowa konstrukcja przepisu oczywiście nie wyklucza możliwości współdziałania radcy prawnego bądź adwokata z rzecznikiem patentowym w sprawach dotyczących znaków towarowych, jednak pozwala kancelariom nie współpracującym z rzecznikami patentowymi rozszerzyć zakres oferowanych usług o usługi związane z ochroną znaków towarowych.

Ustawa, oprócz zmian dotyczących zasad reprezentacji przed UPRP wprowadza także zmiany w ustawie o rzecznikach patentowych. Obowiązkiem UPRP jest prowadzenie aktualnej listy rzeczników patentowych, która ma być udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej UPRP. Ustawa wprowadza także szczegółowy katalog zwolnień od obowiązku odbywania aplikacji rzeczniowskiej oraz zmiany w zakresie przebiegu samej aplikacji.

Zobacz także