Przeglądana kategoria

aktualności

aktualności

Własność przemysłowa: Sąd zakazuje oferowania i wprowadzania do obrotu produktu naruszającego wzór wspólnotowy naszego Klienta

29 września 2020

Kancelaria RKKW wystąpiła w imieniu swojego Klienta z pozwem oraz wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń o nakazanie zaniechania naruszeń praw do wzoru wspólnotowego między innymi poprzez zakazanie oferowania i wprowadzania do obrotu produktu (kratka wzmacniająca podłoże).  

We wniosku wskazywaliśmy, że pozwany przejął wszystkie istotne cechy wzoru wspólnotowego. Załączając oferty, grafiki i fotografie wykazywaiśmy, że poszczególne elementy produktu pozwanego i wzoru Klienta mają identyczną konstrukcję. Wszystkie charakterystyczne elementy zostały przejęte w takiej samej postaci i kształtach i umiejscowione w tych samych miejscach. Kolejnym argumentem był duży zakres swobody twórczej jeśli chodzi o kształt i rozmieszczenie poszczególnych elementów w produkcie. Na tę okoliczność zostały przedstawione wizerunki  dostępnych w obrocie analogicznych produktów o różnych kształtach. Wynikało z nich, że projektanci mieli dużą swobodę twórczą jeśli chodzi o wygląd kratek do utwardzania powierzchni. Przy dużej swobodzie twórczej tylko znaczące różnice mają szansę wywołać u zorientowanych użytkowników odmienne ogólne wrażenie. W tym wypadku,  pomimo iż użytkownik jest profesjonalistą, różnice były na tyle nieistotne, że mogły prowadzić do konfuzji.

Postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku udzielił zabezpieczenia poprzez nakazanie Pozwanemu zaniechania oferowania i wprowadzania do obrotu spornego produktu. Pozwanemu grozi kara pieniężna w wysokości 10.000 zł za każdy dzień naruszenia nakazów.

Postanowienie jest skuteczne i wykonalne, nieprawomocne. Sprawa główna jest w toku.

W postępowanie zaangażowani są: Aneta Pankowska – radca prawny i Partner RKKW, Aleksandra Staniaszek – adwokat, a także prawnik – Michał Czerwiński.

aktualności

Nieuczciwa konkurencja: Sąd – w trybie zabezpieczenia – zakazuje byłym menadżerom korzystania z informacji przejętych od byłego pracodawcy

24 września 2020

Nasz klient dochodzi roszczeń względem byłych menadżerów, którzy przejęli informacje poufne i wykorzystali je w założonej przez siebie konkurencyjnej spółce. Jednym z dochodzonych roszczeń jest zakazanie konkurencyjnej spółce oraz byłym pracownikom Klienta (którzy obecnie są członkami zarządu i wspólnikami pozwanej spółki) wykorzystywania oraz przekazywania osobom trzecim  posiadanych przez nich informacji, które pochodzą od powódki (i stanowią jej tajemnicę przedsiębiorstwa), w tym w szczególności dotyczących zapytań ofertowych, ofert handlowych, zamówień, budżetów, wycen poszczególnych projektów, warunków handlowych umów z kontrahentami, marż, projektów (rysunków technicznych) dostarczanych klientom rozwiązań, protokołów prac poprzeglądowych, etc.

Wraz z wytoczeniem pozwu wystąpiliśmy z wnioskiem o zabezpieczenie nowacyjne tego roszczenia zgodne z treścią roszczenia. Podstawowym dowodem na przejęcie tajemnic były m.in. raporty z analizy informatycznej komputerów, z których korzystali byli pracownicy w trakcie pracy u powódki. Potwierdzały one przejęcie znacznej ilości dokumentów zawierających wartościowe dane (m.in. pobranie z dysku wewnętrznego około 40 tyś. plików, wydruk poufnych dokumentów oraz przesłanie plików na prywatną pocztę e-mail w okresie bezpośrednio poprzedzającym zakończeniem współpracy). Dodatkowo fakt wykorzystania poufnych informacji handlowych potwierdzało przejęcie niektórych klientów powódki.

Postanowieniem z dnia 8 maja 2020 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku udzielił zabezpieczenia.  Sąd podzielił argumentację powódki, że dalsze korzystanie przez pozwanych z informacji wytworzonych u Powódki narusza jej interes. Sąd podkreślił istotę zabezpieczenia i wskazał, że: „jeśli pozwani posiadają szczegółowe informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powódki i nie mają tytułu do tego, aby je wykorzystywać, to oczywistym jest, że dalsze korzystanie z nich oznaczać będzie, że nawet w przypadku uwzględnienia powództwa cel postępowania nie zostanie osiągnięty. Informacje mają wartość w chwili obecnej; w dniu wydania postanowienia kończącego (…) będą miały już zapewne tylko wartość historyczną”.

Za niewywiązanie się z nałożonego zobowiązania Sąd zagroził wysoką karą pieniężną. Postanowienie jest prawomocne. Sprawa główna jest w toku.

W sprawę zaangażowani są: r.pr. Aneta Pankowska (Partner), r.pr. Marcin Michalik (Senior Associate)) i Michał Czerwiński (Junior Associate).

aktualności

Tajemnica przedsiębiorstwa: Sąd Okręgowy zakazuje byłemu pracownikowi Klienta RKKW jakichkolwiek form wykorzystania informacji poufnych

6 maja 2020
roszczenie informacyjne

RKKW wystąpiła w imieniu swojego Klienta z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń o nakazanie zaniechań naruszeń tajemnicy przedsiębiorstwa poprzez zakazanie mu – na czas procesu – wykorzystania lub ujawniania bezprawnie skopiowanych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Pracownik zatrudniony na stanowisku do spraw kluczowych klientów – znajdując się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę – skopiował na zewnętrzny nośnik ok. 4.000 plików dotyczących projektów realizowanych na rzecz najbardziej istotnych klientów (w tym oferty, wyceny, oraz budżety).

Prawnicy RKKW, przedstawiając argumenty przemawiające za udzieleniem zabezpieczenia, wskazywali w pierwszej kolejności na bezsporność naruszenia – dzięki stosowanym przez Klienta rozwiązaniom informatycznym możliwe było dokładne wskazanie listy plików, które zostały skopiowane. Ponadto istotne znaczenie miała, stosowana przez Klienta, szczegółowa polityka poufności, która w sposób szczegółowy wskazywała katalog informacji podlegających ochronie, a skopiowane dane zaliczały się do tego katalogu. Nie bez znaczenia była również wartość gospodarcza informacji oraz istotne ryzyko wykorzystania ich w ramach konkurencyjnej działalności.

Postanowieniem z dnia 18.10.2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił zabezpieczenia zgodnie z żądaniem Klienta. Podzielając argumentację podnoszoną we wniosku, Sąd wskazał, że kluczowe znaczenie miały środki podjęte w celu zabezpieczenia poufności informacji. Ponadto Sąd zaznaczył, że zabezpieczenie jest konieczne ze względu na ryzyko wykorzystania informacji przez konkurencję. Za niewywiązanie się z nałożonego przez Sąd zobowiązania Pracownikowi groziła wysoka kara pieniężna.

Ostatecznie sprawę zakończyło podpisanie ugody, na mocy której Pracownik oświadczył, że nie doszło do przekazania informacji podmiotom trzecim. Nadto zobowiązał się do zniszczenia wszelkich nośników danych zawierających informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Klienta RKKW.

W projekt zaangażowani byli: Aneta Pankowska – radca prawny i Partner RKKW, Marcin Michalik – radca prawny, a także prawnicy: Michał Czerwiński oraz Michał Śmiechowski. 

aktualności

23 kwietnia 2020

Mecenas Aneta Pankowska wyróżniona w prestiżowym rankingu The Legal 500 (Legalease) EMEA 2020 w dziedzinie Intellectual Property (IP)

aktualności

3 marca 2020

Mec. Aneta Pankowska zaprasza na wykład:
„Nieuczciwa konkurencja byłych menedżerów”,
w ramach konferencji:
„Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – ujęcie praktyczne, prawne i procesowe”;
09-10.03.2020 r., Hotel Sheraton.