własność przemysłowa wzory przemysłowe

Decyzja Urzędu Patentowego o unieważnieniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego jako prejudykat w postępowaniu sądowym

17 października 2016

W wyroku z dnia 18.02.2016 r. (sygn. II CSK 282/15) Sąd Najwyższy wskazał jednoznacznie, że decyzja Urzędu Patentowego o unieważnieniu prawa do wzoru przemysłowego ma charakter prejudycjalny dla postępowania sądowego, w którym uprawniony dochodzi ochrony przysługujących mu praw ze wzoru przemysłowego. Zdaniem Sądu Najwyższego przemawiają za tym następujące okoliczności:

– rejestracja wzoru przemysłowego ma charakter formalny i ograniczony i odbywa się praktycznie bez dogłębnego zbadania przesłanek jego ochrony; pełna ocena czy zostały spełnione przesłanki nowości i indywidualnego charakteru dokonywana jest dopiero w spornym postępowaniu administracyjnym o jego unieważnienie,

– nieważność prawa ochronnego może stwierdzać jedynie właściwy organ – Urząd Patentowy (co wyłącza kognicję sądu powszechnego w tych sprawach), a wydana przez ten organ decyzja o unieważnieniu ma charakter konstytutywny i wywołuje skutek wsteczny, oraz jest wiążąca dla sądu powszechnego,

– przepisy postępowania cywilnego uniemożliwiają zakwalifikowanie decyzji Urzędu Patentowego o unieważnieniu prawa ochronnego, wydanej po uprawomocnieniu się wyroku sądu powszechnego, jako podstawy skargi do wznowienia postępowania.

Sąd Najwyższy podkreślił również, że skoro decyzja Urzędu Patentowego ma charakter prejudycjalny to dopuszczalne jest zawieszenie postępowania sądowego na podstawie art. 177 § 1 pkt 3 KPC, jednak fakultatywny charakter tej podstawy zawieszenia wymaga rozważenia przez sąd czy podjęcie tej decyzji procesowej jest celowe, w szczególności w świetle zarzutów strony pozwanej.

Komentarz:

Decyzja o unieważnieniu ma charakter prejudycjalny w sprawie toczącej się przed sądem powszechnym, co umożliwia zawieszenie toczącego się postępowania sądowego do czasu wydania decyzji przez Urząd Patentowy. Gdyby sąd powszechny nie miał możliwości zawieszenia prowadzonego postępowania to mogłoby to prowadzić do sytuacji, w której prawo ochronne zostanie prawomocnie unieważnione, a wydany wcześniej wyrok sądu uwzględnił powództwo, udzielając tym samym ochrony osobie już nieuprawnionej. Odwrócenie tego stanu będzie powodowało poważne trudności, tym bardziej, że jak wskazał Sąd Najwyższy, nie zaistnieją wówczas podstawy do wznowienia postępowania. Z drugiej strony należy pamiętać, że zawieszenie nie jest obligatoryjne. Każdorazowo Sąd powinien ocenić, czy wskazane we wniosku okoliczności w istocie mogą prowadzić do unieważnienia wzoru.

Zobacz także