Przeglądana kategoria

dotacje na innowacje

dotacje na innowacje własność przemysłowa

O znaczeniu własności intelektualnej w kontekście pozyskiwania środków unijnych

12 grudnia 2016

Jedną z najbardziej odczuwalnych korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest możliwość pozyskania dofinansowania ze środków unijnych na określone projekty. Podstawowym założeniem jest umożliwienie krajom tzw. nowej Unii zmniejszenie dystansu dzielącego je od rozwiniętych krajów Europy Zachodniej i Północnej.

Dziedziną najbardziej nam bliską jest oczywiście innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, dla których istotne znaczenie mieć będą szeroko rozumiane prawa własności intelektualnej. Nie może budzić żadnych wątpliwości, że zarówno uzyskanie praw bezwzględnych chronionych na podstawie prawa własności przemysłowej jak i odpowiednio zabezpieczona tajemnica przedsiębiorstwa mogą decydować o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej.

W latach 2014-2020 wsparcie środkami unijnymi w dziedzinie innowacyjności i konkurencyjności przewidziano m.in. w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój możliwie jest m.in. ubieganie się przez przedsiębiorców o dofinansowanie w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

By można było ubiegać się o dofinansowanie na cele działalności badawczo-rozwojowej, należy uprzednio zabezpieczyć prawa własności intelektualnej mogące powstać w ramach projektu, co do którego przedsiębiorca ubiegać się będzie o jego dofinansowanie. Jednym z kryteriów warunkujących możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach projektów dotyczących wsparcia działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw jest bowiem spełnienie wymogu w postaci „Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu”. W efekcie, pierwszym krokiem na drodze do ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE (obok identyfikacji projektu) powinno być zapewnienie należytej ochrony prawnej rezultatów projektu w postaci, a jakże, własności intelektualnej.

Kancelaria RKKW oferuje kompleksowe usługi z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym audyty stosowanej polityki ochrony własności intelektualnej oraz doradztwo w zakresie stworzenia odpowiednich narzędzi ochrony rezultatów pracy twórczej.