własność przemysłowa

  Nowe premie za inwestycje w innowacje

  19 października 2016
  idea-605766_960_720

  Sejm w dniu 6 października 2016 r. uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. Spośród nowych instrumentów które mają na celu wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, należy zwrócić uwagę na ulgi podatkowe, uproszczenia procedur dotyczących rozporządzania mieniem przez państwowe osoby prawne, finansowania weryfikacji technologii środowiskowych oraz komercjalizacji wyników badań.

  Obowiązujące już od 1 stycznia 2016 r. premie podatkowe zostaną poszerzone o kolejne zachęty:

  – wniesienie aportu w postaci komercjalizowanej wartości intelektualnej zostanie wyłączenie z opodatkowania (to bardzo istotne udogodnienie wobec tego, iż od 1 stycznia 2017 r. aporty składników niestanowiących przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części mają być opodatkowane),

  – rozszerzony zostanie katalog wydatków uznawanych za koszty kwalifikowane w ramach ulgi na działalność B+R o koszty związane z uzyskaniem patentów na wynalazki, prawa ochronne na wzór przemysłowy i prawa z rejestracji wzorów przemysłowych poniesione przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,

  – nastąpi zwiększenie limitu kosztów kwalifikowanych do 50% w przypadku wszystkich kosztów: mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnich przedsiębiorstw jak również kosztów wynagrodzeń dużych przedsiębiorstw i do 30% w przypadku pozostałych kosztów dużych przedsiębiorstw,

  – zostanie wprowadzona możliwość uzyskania kwoty równej 18% lub 19% nieodliczonych kosztów kwalifikowanych (dotyczy to odpowiednio opodatkowania progresywną stawką PIT lub liniową stawką PIT oraz stawką CIT) dla nowopowstałych przedsiębiorstw, które poniosą stratę lub osiągną dochód niższy od kwoty przysługującego odliczenia w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej (mikroprzedsiębiorcy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z tej ulgi w ciągu 2 lat od powstania, natomiast duże przedsiębiorstwa w ciągu pierwszego roku od rozpoczęcia działalności – jednak w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa przed upływem 3 lat od jego założenia, kwota ulgi będzie musiała zostać zwrócona).

  Zwracamy uwagę na to, iż każdy projekt spełniający definicję B+R kwalifikuje się do ulgi podatkowej, co czyni ją dużo bardziej popularną i powszechną niż w przypadku dotacji, gdzie zasadą jest prowadzenie konkursów. Prace B+R są prowadzone praktycznie w każdej gałęzi przemysłu, m.in. w sektorze produkcyjnym, usługowym, finansowym, spożywczym, wydobywczym itd. Warto przy tym pamiętać, że niezależnie od tego czy przedsiębiorstwo ma wyodrębniony dział B+R, działalność innowacyjna nie odbywa się tylko w laboratoriach oraz warsztatach – w wielu przypadkach są to czynności prowadzone obok lub wraz z bieżącą działalnością, np. usprawnienia w procesach produkcyjnych, ulepszanie produktów, testowanie nowych materiałów – wszystkie te i inne czynności mogą być przedmiotem ulgi podatkowej na B+R, która stanie się jeszcze atrakcyjniejsza po wejściu w życie ww. ustawy, tj. od 1 stycznia 2017 r. (zmiany nie związane z ulgami podatkowymi wchodzą w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw).

  Ustawa została obecnie przekazana do Senatu.