Nasze sukcesy

Nasz zespół od wielu lat z powodzeniem reprezentuje swoich klientów. O naszych sukcesach piszemy często na blogu, dzieląc się z Państwem swoimi refleksjami, wskazówkami i doświadczeniem. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

znak wspólny

O wysokości opłat za ochronę wspólnych znaków towarowych decydują podmioty uprawnione do używania

W sprawie reprezentowaliśmy klienta w sporze o znany, wspólny znak towarowy. Wokół znaku powstał konflikt uprawnionych, który przeniósł się na poziom korporacyjnych uzgodnień w ramach spółki. Podmiot dominujący przegłosował m.in. uchwałę „w sprawie zryczałtowanej stawki za ochronę znaków towarowych”, ze szkodą dla pozostałych wspólników mniejszościowych. Wyrokiem z dnia 30.5.2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał nieważność tej uchwały.

Promdock może wprowadzać w błąd – sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego w praktyce

W imieniu naszego Klienta złożyliśmy sprzeciw wobec rejestracji znaku podobnego do wcześniejszych, zarejestrowanych znaków towarowych Klienta. Urząd Patentowy uznał nasz sprzeciw za zasadny w całości.

Kancelaria RKKW górą w wielomilionowym sporze dot. umowy inwestycyjnej

Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów 17,6 mln zł kar umownych oraz zobowiązał pozwanego do zawarcia umów, na podstawie których będzie musiał zapłacić dodatkowe 6,6 mln zł.

Sukces Kancelarii RKKW w sporze korporacyjnym dot. pozycji małżonków w spółce z o.o.

Postanowieniem z dnia 12.07.2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Sądu I Instancji, na podstawie którego doszło do zabezpieczenia roszczenia naszego Klienta w sprawie o podział majątku wspólnego. Na mocy zabezpieczenia Sąd ustanowił zakaz zbywania wszystkich należących do małżonka udziałów w spółce z o.o., oraz zakaz wykonywania przez niego prawa głosu z udziałów w kwestiach kluczowych dla bytu spółki.

RKKW wygrywa z przeciwnikiem inwestora farm wiatrowych

Ciekawa sprawy dotycząca farm wiatrowych. Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 28.07.2017 r. wydał wyrok, w którym oddalił roszczenie deweloperów przeciwko inwestorowi – naszemu Klientowi – o ustalenie własności udziałów w spółce, w ramach której realizowany był projekt farm wiatrowych w południowo-zachodniej Polsce. Było to piąte postępowanie  pomiędzy stronami w kontekście przygotowywania projektów farm wiatrowych. Cztery inne postępowania zostały wcześniej prawomocnie zakończone – wszystkie pomyślnie dla Klienta.

Sukces Kancelarii RKKW na gruncie aspektów karnych nieuczciwej konkurencji

Sprawa dotyczyła naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa naszego Klienta przez byłych pracowników w związku podjęciem działalności konkurencyjnej. Klient, działający w branży nowych technologii, posiadał bardzo restrykcyjną politykę bezpieczeństwa informacji cennych gospodarczo. Pomimo tego, zaistniała sytuacja wskazująca bezpośrednio na przekazanie i dalsze wykorzystanie chronionych informacji handlowych w ramach konkurencyjnego podmiotu. Organ postępowania przygotowawczego umorzył jednak dochodzenie w tej sprawie, uznając, że nie doszło do wypełnienia ustawowych znamion czynu zabronionego. Rozstrzygnięcie zostało zaskarżone zażaleniem, a Sąd podzielił naszą argumentację i uchylił ww. postanowienie o umorzeniu postępowania.

 

Klient RKKW uzyskał zabezpieczenie przeciwko wydawcy ogólnopolskiego dziennika

Sąd Okręgowy dnia 9 czerwca 2016 r. wydał postanowienie (sygn. akt: XXV Co 64/16), w którym nakazał wydawcy – tytułem zabezpieczenia roszczenia o zakazanie naruszeń dóbr osobistych – umieszczenie w serwisach internetowych wzmianki, że informacje w artykule mogą być nieprawdziwe, albowiem w związku z jego publikacją toczy się postępowanie o naruszenie dóbr osobistych.

Nieuczciwa konkurencja: Sąd Apelacyjny uchyla zabezpieczenie na wierzytelnościach z kont bankowych

Klienci zostali pozwani przez konkurenta za wykorzystanie i ujawnienie jego tajemnicy przedsiębiorstwa. Sąd Okręgowy trzy razy (!) udziela zabezpieczenia na wierzytelnościach z kont bankowych Klientów (pomimo uwzględnionych zażaleń co do dwóch pierwszych zabezpieczeń). Zażalenie na trzecie z rzędu postanowienie znów zostaje uwzględnione. Tym razem Sąd Apelacyjny zmienia postanowienie Sądu Okręgowego i oddala w całości wniosek o zabezpieczenie, uznając roszczenie za nieuprawdopodobnione.

Wspólny znak towarowy dla wszystkich wspólników

Ciekawa sprawa z naszej praktyki dotycząca wspólnego znaku towarowego. Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, na nasz wniosek, że uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu używania wspólnego znaku towarowego, przyjęta głosami większościowego wspólnika może być sprzeczna z prawem, gdyż nie uwzględnia stanowiska pozostałych wspólników. Sąd Okręgowy uznał, iż celem działania pozwanej, w odniesieniu do wspólnego znaku towarowego, powinna być ochrona interesów wszystkich wspólników, a nie jedynie wspólnika większościowego.

Sąd Apelacyjny uchyla zabezpieczenie w sprawie o rzekome naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

W stanie faktycznym jednej z naszych spraw, rozstrzyganych przez Sąd Okręgowy w Warszawie, współpracownicy pewnej spółki postanowili założyć przedsięwzięcie konkurencyjne, a przy jego zakładaniu wymieniali między sobą pewne informacje dotyczące swojej macierzystej spółki. Były pracodawca zarzucił im, że wykorzystali tajemnicę przedsiębiorstwa. Sąd uznał roszczenia powoda za uprawdopodobnione oraz udzielił zabezpieczenia roszczenia majątkowego poprzez zajęcie wierzytelności z kont bankowych. Wobec rozstrzygnięcia złożyliśmy sprzeciw, który w całości został uwzględniony przez Sąd Apelacyjny.

LIMITO vs. MILITO: Sąd Apelacyjny podziela ocenę Sądu Okręgowego w kwestii podobieństwa i ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd

Ciąg dalszy jednej z naszych spraw: Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie naszego oponenta, w związku z postanowieniem o zabezpieczeniu zakazującym używania oznaczenia MILITO w obrocie.  W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał m.in., że Sąd Okręgowy dokonał właściwej oceny podobieństwa chronionego słownego wspólnotowego znaku towarowego LIMITO z oznaczeniem MILITO używanym przez obowiązanego.

Naruszenie praw do znaku może być kosztowne

Ciekawa sprawa z praktyki naszej Kancelarii, a dotycząca kolizji oznaczeń LIMITO vs. MILITO, używanych dla towarów identycznych. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXII Wydział Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych uwzględnił nasz wniosek o zabezpieczenie roszczenia o zakazanie naruszeń w tej sprawie. Sąd uznał, że używanie w obrocie oznaczenia MILITO w odniesieniu do towarów identycznych może naruszać prawa ochronne do słownego oznaczenia LIMITO, zarejestrowanego jako znak wspólnotowy.